Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Reklama 4Life Direct nadużywa zaufania odbiorców

Rada Reklamy uznała za słuszną skargę wniesioną przeciwko reklamie radiowej polisy „Dzienne Świadczenie Szpitalne” firmy 4Life Direct.

Skarga dotyczyła reklamy radiowej, w której pada stwierdzenie, że pobyt i leczenie w państwowym szpitalu to duże koszty finansowe – choroby serca – do 10 tys zł, nowotwór – do 20 tys zł, leczenie po wypadku – do 40 tys zł.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze twierdzi, że jest to wprowadzanie konsumentów w błąd, ponieważ opieka medyczna w Polsce jest darmowa. – Reklama ta żeruje w ten sposób na ludzkiej niewiedzy, niektórzy ludzie nie wiedzą, jakie przysługują im prawa w państwowej służbie zdrowia i taka reklama w jawny sposób wprowadza ich w błąd podając nieprawdziwe dane. Dodatkowo, dane nie są niczym poparte, nie ma żadnej informacji nt. obliczenia tych kosztów leczenia. – czytamy w skardze.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent. Wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „Reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.” A także o uznanie reklamy za niezgodną z art. 10 ust. 2, zgodnie z którym „użyte w reklamie dane oraz nieobjęte tym pojęciem w rozumieniu Kodeksu terminy naukowe, cytaty z publikacji technicznych lub naukowych muszą wskazywać źródło oraz nie mogą być używane w sposób wprowadzający w błąd.”

Skarżony, firma 4Life Direct, złożył pisemną odpowiedź na skargę i uczestniczył w posiedzeniu.

-Służba zdrowia jest bezpłatna i jest to jedno z podstawowych praw zapewnianych wszystkim obywatelom Polski przez Państwo. Jest zatem bardzo wątpliwe, że ktokolwiek o tym nie wie. W żadnym momencie reklamy nie mówimy o tym, że leczenie szpitalne jest płatne. W precyzyjny sposób nawiązujemy jednak do kosztów związanych z pobytem w szpitalu w wyniku wypadku lub choroby. – argumentują przedstawiciele firmy.

4Life Direct poinformował jednak, że nieustannie stara się udoskonalać swoje reklamy i jest otwarty na wszelkie sugestie w tym względzie odnośnie którychkolwiek z reklam.

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.

W opinii jego członków przedmiotowa reklama nadużywa zaufania odbiorców i wprowadza konsumentów w błąd, prezentując w reklamie konkretne dane w zakresie kosztów leczenia np. nowotwór do 20 tysięcy zł, leczenie po wypadku do 40 tysięcy zł, z uwagi na fakt, że reklamodawca nie przedstawił źródła tych danych.
Dodatkowo Zespół Orzekający zwrócił uwagę, iż reklama polisy „Dzienne Świadczenie Szpitalne”, dotycząca tak wrażliwej sfery jaką jest zdrowie, nie może pozostawiać wątpliwości co do treści zawartych w reklamie.