Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Reklama Gazety Regionalnej z nieprawdziwymi danymi

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga konsumencka, której przedmiotem była reklama prasowa Gazety Regionalnej. W reklamie podano informacje o nakładzie gazety, których wiarygodność podważył autor skargi.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze twierdzi, że „wprowadzenie w błąd czytelnika i klienta rynku reklamy poprzez podawanie zawyżonych nieprawdziwych danych o swoim nakładzie. W autoreklamie widnieje nakład 35 tys. egzemplarzy faktyczny nakład zakupiony w drukarni to około 30 tys. egzemplarzy tygodnika. Faktem jest zawyżanie nakładu o około 20 procent i z tego tytułu czerpanie zysków z reklamy i porównywanie się z lokalną konkurencją (3 tysiące egzemplarzy) wprowadzając klienta w błąd.”

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent, który wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy”. Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 10 ust. 1 a) oraz art. 10 ust. 2 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu.”

Arbiter podniósł również kwestię użytych w reklamie danych.

– „Użyte w reklamie dane oraz nieobjęte tym pojęciem w rozumieniu Kodeksu terminy naukowe, cytaty z publikacji technicznych lub naukowych muszą wskazywać źródło oraz nie mogą być używane w sposób wprowadzający w błąd. Dane muszą być prezentowane w sposób poprawny metodologicznie. Prezentacja danych statystycznych musi w szczególności uwzględniać reguły wnioskowania statystycznego, w tym zjawiska błędu statystycznego.” – twierdzi arbiter.

Dlatego też wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 20 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „Użyte w reklamie dane, rekomendacje, oferty handlowe, informacje lub objaśnienia dotyczące produktu muszą być odpowiednio udokumentowane. Dokumenty powinny być udostępnione na żądanie beneficjenta.”

Skarżony, spółka Regionalna z siedzibą w Żarach, złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu. Wyjaśnił, że jego zamiarem nigdy nie było wprowadzenie w błąd czytelnika, ani podawanie nieprawdziwych danych o nakładzie.

Skarżony poinformował, że autoreklama, której treść skarży konsument, była opracowana na początku 2012 roku. na podstawie danych o sprzedaży z tamtego okresu, kiedy to nakład gazety Regionalnej wynosił 34 tys. 850 egzemplarzy, a więc około 35 tys. egzemplarzy. Plik, stworzony wówczas przez grafika na podstawie danych o sprzedaży, został umieszczony w katalogu plików stałych, stanowiącym bazę reklam i autoreklam, z których Skarżony korzysta wielokrotnie. Z tego też katalogu był pobierany w okresie od stycznia do lutego 2013 r. (w tym czasie nakład przekraczał 31 tys. egzemplarzy).

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy. W związku z tym, że reklama zawierała hasło „nakład Gazety Regionalnej 35 tys. egzemplarzy”, Zespół uznał, że w przedmiotowej reklamie produktowi przypisano cechy, na poparcie których Skarżony nie przedstawił wystarczających dowodów. Poprzez użycie ww. hasła, reklama może wprowadzać konsumentów w błąd i nadużywać zaufania odbiorców oraz wykorzystywać ich brak doświadczenia lub wiedzy.

źródło: Rada Reklamy

program afiliacyjny