Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Reklama karty Mix-Electronix już nie będzie budzić wątpliwości

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga przeciwko reklamie internetowej karty Mix-Electronix Banku Sygma. Zespół Orzekający uznał, że w przekazie powinny być wprowadzone zmiany, aby nie naruszał norm Kodeksu Etyki Reklamy.

Mix Electronix admonkey

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż: „reklama jest niezgodna z ustawą o kredycie konsumenckim, wprowadza w błąd i spełnia przesłanki, by ją uznać za nieuczciwą praktykę rynkową (jako wprowadzającą w błąd), czyn nieuczciwej konkurencji (jako niezgodną z przepisami prawa) i naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, bowiem zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, rozumie się godzące w nie bezprawne działanie przedsiębiorcy, w szczególności naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji”.

Według skarżącego bezpośrednim naruszeniem Kodeksu Etyki Reklamy było wprowadzanie konsumentów w błąd. W reklamie internetowej karty Mix-Electronix nie została uwzględniona opłata za administrowanie kredytem na karcie, co wprowadzało konsumentów w błąd.

Zespół Orzekający podzielił zarzut skarżącego, uznając, że oceniana reklama narusza Kodeks Etyki Reklamy, ponieważ zawiera sformułowania które mogą budzić wątpliwości. Eksperci, biorąc pod uwagę krąg osób, do których przekaz jest skierowany, stwierdzili, że uzasadniony jest zarzut, że reklama jest nieczytelna i może wprowadzać odbiorców w błąd. Rada Reklamy stwierdziła, że produkty finansowe powinny być prezentowane w reklamie w sposób przejrzysty, jednoznaczny i zrozumiały. Jednocześnie Zespół Orzekający docenił działania reklamodawcy, który po otrzymaniu informacji o skardze, zmodyfikował przekaz reklamowy tak, aby nie budził wątpliwości wśród odbiorców.

Źródło: Rada Etyki Reklamy