Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Zakazane reklamy: “Devil otworzy każdą Ci puszkę”

KER stwierdza, że rozpowszechnianie reklamy internetowej napoju energetycznego Devil powinno zostać natychmiast wstrzymane. Reklama jest seksistowska, przedmiotowo przedstawia kobiety i przekracza granicę dobrych obyczajów. Producent napoju twierdzi, że chciał tylko “ukazać piękno kobiecego ciała”.

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga przeciwko Premium Distribution Sp. z o.o., której przedmiotem była reklama internetowa napoju energetycznego Devil wykorzystująca wizerunek rozebranej kobiety oraz opatrzona hasłem „DEVIL OTWORZY KAŻDĄ CI PUSZKĘ”.

– „Reklama w rotującym sliderze na stronie głównej przedstawia nagą kobietę, mokrą z puszką napoju Devil m.in. pomiędzy piersiami opatrzoną napisem: “Devil otworzy każdą Ci puszkę”. Reklama jest seksistowska, a strona nie informuje o pojawieniu się nagości. Reklama wprowadza także w błąd, ponieważ Devil nie otwiera puszki.”– twierdzi skarżący.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent. Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji. Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”. Ponadto zarzucił niezgodność reklamy z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Devil - zakazana reklama

Skarżony, firma Premium Distribution Sp. z o.o., złożył pisemnej odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu. Przedstawiciele firmy twierdzą, że w świetle okoliczności faktycznych skargę należy uznać za bezpodstawną. Dlatego też złożyli wniosek o oddalenie skargi konsumenckiej z uwagi na brak naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy z dnia 16 maja 2012.

Skarżony zwrócił uwagę, iż intencją Spółki w żaden sposób nie było naruszenie jakichkolwiek zasad Kodeksu Etyki Reklamy w tym szczególności art. 4 tegoż Kodeksu. Skarżony zaznaczył, iż wszystkie działania odnośnie reklamy wykonywane były z należytą starannością, a celem reklamodawcy nie było z pewnością przedstawienie treści dyskryminujących ze względu na płeć. Zdjęcia prezentowane w reklamie napoju energetycznego Devil Energy mają charakter wyłącznie artystyczny, który w żaden sposób nie można zakwalifikować jako seksistowskich, lecz jako ukazujące piękno kobiecego ciała. Z całą pewnością można stwierdzić, iż treść reklamy będąca przedmiotem skargi nie stanowi wyrazu nierównego traktowania kobiet, bowiem nie przedstawia kobiety w sposób poniżający. Istotą tej reklamy nie jest bowiem dyskryminacja, a erotyczne przedstawienie kobiety pijącej napój energetyczny.

Skarżony zaznaczył, kwestie etyczne i przede wszystkim aspekty prowadzenia odpowiedzialnej akcji marketingowej są dla reklamodawcy sprawą najwyższej rangi. Z uwagi na to, na stronie internetowej reklamującej produkt Devil Energy tj, www.devilenergy.pl znajduje się informacja, która przestrzega, iż na stronie znajdują się zdjęcia o tematyce artystyczno-erotycznej, a prezentowane treści przeznaczone są jedynie dla osób pełnoletnich, wobec czego konieczne jest potwierdzenie ukończenia lat 18, aby obejrzeć zdjęcia, które są przedmiotem omawianej skargi. Reklama ta zatem nie jest więc reklamą zewnętrzną i nie jest umieszczona w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej, jak np. na billboardach czy w reklamie telewizyjnej, a jest jedynie skierowana do wybranego grona osób pełnoletnich.

devilenergy.pl

Ponadto Skarżony zwrócił uwagę, iż reklama napoju Devil Energy, nie wprowadza w błąd. W świetle art. 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym – praktykę rynkową uznaje się za działanie wprowadzające w błąd, jeżeli działanie to w jakichkolwiek sposób spowoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, Skarżony podkreślił, iż reklamodawca szanuje pogląd Skarżącego, jednakże w świetle okoliczności faktycznych nie sposób uznać skargi za zasadną. Skarżony z uwagi na to, iż reklama zawiera treści artystyczno-erotyczne świadomie ograniczył reklamę do zamieszczenia jej jedynie na stronie internetowej, przy czym wyraźnie zaznaczył, iż treść jej przeznaczona jest wyłącznie dla osób pełnoletnich. Reklamodawca działał z należytą starannością i zgodnie z obyczajami, w sposób niedyskryminujący kobiet.

Biorąc pod uwagę przytoczoną argumentację, skarga jest bezzasadna, wobec czego Skarżony wniósł o jej oddalenie.

Zespół Orzekający podzielił zarzuty Skarżącego, uznając, że przedmiotowa reklama narusza Kodeks Etyki Reklamy. Jest to związane przede wszystkim z uprzedmiotowieniem wizerunku kobiety. Zespół uznał, że przedmiotowa reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami. Przedmiotowa reklama wykorzystująca wizerunek rozebranej kobiety oraz hasło: „Devil otworzy każdą Ci puszkę”, nie mieści się w ramach przyjętych norm etycznych i przekracza dopuszczalne granice.

źródło: Rada Reklamy