w

Wynagrodzenia w branży PR

Związek Firm Public Relations opublikował wyniki badania wynagrodzeń i stawek godzinowych za usługi firm sektora public relations. Osoby pracujące na stanowiskach specjalistów zarabiają do 15% więcej w porównaniu z danymi z roku 2021, a stawki cennikowe agencji PR wzrosły przeciętnie o 9%.

W tegorocznej edycji badania, zrealizowanej w kwietniu i maju, udział wzięło 28 agencji zrzeszonych w ZFPR, co oznacza wzrost próby badawczej w porównaniu z rokiem poprzednim. Uzyskane metodą kwestionariuszową dane ponad 690 osób zostały opracowane i zweryfikowane przez firmę Willis Towers Watson Polska.

W porównaniu do badania z połowy 2021 wzrost wysokości wynagrodzeń pracowników sektora wynosi średnio 11% dla płacy całkowitej. Branża pozostaje więc atrakcyjna także dla osób rozpoczynających swoją karierę, które mogą liczyć na duże wsparcie w rozwoju zawodowym. Stałe programy szkoleniowe oferują już praktycznie wszystkie agencje PR w porównaniu z 76% w poprzednim badaniu. O rozwoju branży świadczą również deklaracje 80% agencji o zwiększeniu zatrudnienia w tym roku. Średni staż pracy w agencjach wynosi 5 lat  – mówi Agnieszka Bacińska, wiceprezeska ZFPR.

 – Po raz pierwszy w naszym badaniu analizie poddano funkcjonujące w agencji PR rozwiązania well being oraz praktyki w zakresie transparentności płac i wsparcia osób powracających z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych. Warto odnotować, że ponad 40% firm wyrównuje wynagrodzenie zasadnicze osobom powracającym z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich czy wychowawczych, a 36% stosuje dla nich zredukowany czas pracy  dodaje Agnieszka Bacińska.

Wynagrodzenia w branży PR

W tabeli poniżej zaprezentowano wartości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń całkowitych brutto z umów o pracę (rynkowa mediana) dla typowych stanowisk w branży public relations. 

Dopasowanie stanowisk do modelu badania oparte zostało na wzorcowych opisach poszczególnych stanowisk. Każde stanowisko z modelu badania posiada zwięzły opis głównych obszarów odpowiedzialności, kompetencji i wymagań stawianych zajmującym je osobom. Pozwala to na porównanie stanowisk występujących we własnej organizacji z opracowanym rynkowym profilem wzorcowym, a tym samym na trafne porównanie stanowisk pomiędzy uczestnikami.

<

nazwa stanowiskaopis stanowiskawynagrodzenie całkowite brutto  mediana (PLN/miesięcznie)
CEO / PrezesNajwyższe rangą stanowisko w organizacji o charakterze wykonawczym i strategicznym, członek Zarządu, często (współ)właściciel, komandytariusz. Odpowiada za projektowanie i realizację strategii organizacji oraz celów biznesowych. Raportowana wartość wynagrodzenia całkowitego obejmuje wynagrodzenie za zarządzanie firmą, uzyskanego w pełnym ostatnim roku finansowym przez osobę zajmująca to stanowisko bez uwzględnienia przychodów z tytułu ew. dywidend i wzrostu wartości firmy w przypadku CEO zarządzających firmami stanowiącymi ich (współ)własność.23 567*
Partner / Executive /

Wielofunkcyjny Członek Zarządu

Stanowisko w pierwszej linii zarządzania, często członek zarządu, partner, razem z Prezesem i ew. innymi Executives opowiada za projektowanie i realizację strategii firmy. Odpowiada typowo za więcej niż jeden dział / unit.22 876*
Managing DirectorNajwyższe rangą stanowisko wykonawcze, koncentrujące się na zarządzaniu operacyjnym, w firmie gdzie typowo jest jeszcze powyżej tego stanowiska Prezez / (współ)właściciel. Zarządza całym zespołem firmy i odpowiada za wyniki finansowe organizacji. 21 656*
Unit DirectorZarządza samodzielną strukturą (dział/departament), raportuje do Dyrektora zarządzającego / Prezesa; zespoły projektowe lub stałe z menedżerami i specjalistami, 7+ lat doświadczenia w branży, nadzór nad realizacją projektów przez dział / departament, doradza klientom i zatwierdza strategie PR w projektach, określa strategię rozwoju współpracy z klientami oraz zarządza relacjami z wybranymi kluczowymi klientami, całościowa obsługa największych szans nowo- biznesowych, współudział w kształtowaniu strategii i budowaniu przewag konkurencyjnych.15 648
Account Director (Group Account Manager)Kieruje dużymi i średnimi zespołami projektowymi, 6+ lat doświadczenia w branży, planowanie strategiczne i programów PR. W dużych organizacjach może odpowiadać za część portfela klientów, gdzie w ramach swojego segmentu raportuje do Unit Directora, w małych – bezpośrednio do Dyrektora Generalnego. Całościowa sprzedaż ważnych nowych szans sprzedażowych. Może wnosić wkład w kształtowanie strategii i budowanie przewag konkurencyjnych dla całej firmy albo jej macierzystej części.12 300
Senior Account Manager (Senior Consultant)Buduje i typowo kieruje dużymi i średnimi zespołami projektowymi, 5+ lat doświadczenia w branży, planowanie strategiczne i programów PR, całościowy nadzór nad procesem obsługi wybranych klientów, samodzielnie pozyskuje nowych klientów, posiada budżet sprzedaży do realizacji, uczestniczy i może koordynować rozwój know-how firmy w określonym obszarze oraz wnosić wkład w kształtowanie strategii firmy. 10 454
Account Manager (Consultant)Buduje i kieruje zespołami projektowymi lub pracuje samodzielnie, 4+ lat doświadczenia w branży, planuje i realizuje programy PR w ramach zatwierdzonych strategii, utrzymuje stały kontakt z klientami, może odpowiadać za wybranych klientów, aktywnie pozyskuje nowych klientów pod ogólnym nadzorem, posiada budżet sprzedaży do realizacji, uczestniczy w rozwoju know-how firmy w określonym obszarze.8 500
Junior Account ManagerBuduje i kieruje niewielkimi  zespołami projektowymi pod nadzorem Directora lub pracuje samodzielnie, 3+ lat doświadczenia w branży, planuje i realizuje programy PR w ramach zatwierdzonych strategii, utrzymuje stały kontakt z klientami, zarządza relacjami pod nadzorem, aktywnie pozyskuje nowych klientów  pod ścisłym nadzorem, posiada budżet sprzedaży do realizacji, uczestniczy w rozwoju know-how firmy w określonym obszarze.7 057
Senior Account Executive (Junior Consultant)Pracuje samodzielnie, 2+ lat doświadczenia w branży, współuczestniczy w planowaniu programów z Managerem oraz złożonych zadań standardowych, zapewnia operacyjny kontakt  firmy z klientem, pomaga w przygotowaniu ofert, może uczestniczyć w związanych z rozwojem know-how firmy.6 610
    Account ExecutivePracuje samodzielnie lub pod nadzorem Managera, 1+ lat doświadczenia w branży, realizuje zadania standardowe w ramach programów, zapewnia operacyjny kontakt firmy z klientem, może pomagać w przygotowaniu ofert, wykorzystuje know-how  wypracowany w organizacji.5 365
Junior Account ExecutivePracuje pod nadzorem – poziom wejściowy, zwykle po stażu, realizuje zadania standardowe w ramach programów, zapewnia operacyjny kontakt  firmy z klientem, typowo nie jest zaangażowany w proces sprzedaży albo zapewnia wsparcie techniczne, wykorzystuje know-how  wypracowany w organizacji.4 270
AssistantPracuje pod nadzorem, typowo po stażu, wspiera inne osoby z zespołu, sporadycznie ma kontakt z klientem lub nie ma wcale, brak odpowiedzialności za sprzedaż, wykorzystuje know-how wypracowany w organizacji.3 310*

 

Stawki cennikowe

Badanie ZFPR obejmowało również określenie wartości stawek cennikowych, a więc stawek pokrywających wszystkie koszty związane z realizacją projektu oraz zawierające marżę, które są prezentowane klientom na etapie wyjściowym negocjacji kontraktu. Dane zostały opracowane według stanu na dzień 1.04.2022 r. Wzrost stawek odnotowano dla 75% stanowisk, które wyceniono rynkowo w obydwu edycjach badania (2021 i 2022 r.).

 

W tabeli poniżej zaprezentowano mediany wartości stawek  za  godzinę  pracy  poszczególnych  stanowisk wyrażone w PLN (netto).

nazwa stanowiskastawka godzinowa PLN (mediana)
CEO / Prezes750
Partner/Executive/Wielofunkcyjny Członek Zarządu600
Managing Director530
Unit Director450
Account Director (Group Account Manager)400
Senior Account Manager (Senior Consultant )350
Account Manager (Consultant )300
Junior Account Manager233
Senior Account Executive (Junior Consultant)220
Account Executive150
Junior Account Executive140
Assistant120

Definicje

WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE (TR) – suma rocznej płacy zasadniczej brutto i wartości wynagrodzeń  zmiennych należnych w całym roku kalendarzowym 2021, podawana w celu oszacowania całkowitego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi – obejmującego zarówno płacę gwarantowaną jak i zmienną. Wartość roczna TR podzielona przez 12 stanowi Miesięczne Wynagrodzenie Całkowite (MTR). Wartość wyrażona brutto dla umów o pracę – czyli obejmuje kwotę pieniężną netto przekazaną pracownikowi oraz pobrany PIT i tzw. „ZUS pracownika”.

MEDIANA – wskazuje konkretną daną, uzyskaną w wyniku ustawienia listy wszystkich zebranych danych od najniższej do najwyższej i wybrania tej, dzielącej próbę na dwie równoliczne połowy (wartość środkowa w próbie). W kontekście danych płacowych – mediana oznacza taką wartość wynagrodzenia, przy której tyle samo osób objętych badaniem (i zajmujących analizowane stanowisko), otrzymuje płacę wyższą jak i niższą od tej wybranej. 

 

Czarek jóźwik

Czarek Jóźwik i Robert Pasut dołączają do GetHero. AbstrachujeTV powraca w nowej odsłonie

Sara james została globalną ambasadorką programu spotify equal

Sara James została globalną Ambasadorką programu Spotify EQUAL