w ,

Komisja Nadzoru Finansowego chce blokować domeny

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przygotował projekt nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.

Celem postulowanej przez KNF zmiany jest wzmocnienie uprawnień Komisji w zakresie przeciwdziałania świadczeniu usług finansowych przy wykorzystaniu różnego typu platform internetowych przez nieuprawnione do tego podmioty. Projekt odpowiada przede wszystkim na zagrożenia identyfikowane na rynku FOREX, ale rozciąga wprowadzane mechanizmy ochrony nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego na wszystkie objęte nadzorem KNF sektory tego rynku.

Zakończenie przez UKNF prac nad projektem nowelizacji zbiegło się z przedstawieniem przez Najwyższą Izbę Kontroli informacji o wynikach kontroli „Ochrona nieprofesjonalnych uczestników rynku walutowego”. W ocenie NIK, z uwagi na transgraniczny i spekulacyjny charakter tego rynku, istniały i nadal istnieją znaczące luki w systemie ochrony i bardzo wysokie ryzyko, że jego uczestnicy poniosą straty finansowe.

Projektowana nowelizacja wpisuje się w pozytywnie ocenione przez NIK aktywne i prowadzone w wielu obszarach działania KNF na rzecz ochrony nieprofesjonalnych uczestników rynku walutowego, jakie miały miejsce w ostatnich czterech latach, które były przedmiotem kontroli. Działania takie KNF podejmowała także w latach wcześniejszych.

Projekt, nad którym prace prowadzono w ostatnim okresie, przewiduje doprecyzowanie przesłanek zamieszczania na Liście ostrzeżeń publicznych KNF nazw domen internetowych wykorzystywanych do świadczenia usług finansowych przez podmioty do tego nieuprawnione. KNF zyskałaby jednocześnie uprawnienie do prowadzenia specjalnego rejestru, do którego wpisywane byłyby nazwy domen internetowych, które znalazły się na Liście ostrzeżeń publicznych KNF.

Wpisanie nazwy domeny do rejestru domen zastrzeżonych skutkowałoby obowiązkiem zablokowania dostępu do tych stron przez poszczególnych dostawców Internetu. Rejestr jest rozwiązaniem teleinformatycznym i umożliwia dostawcom automatyczne pozyskanie informacji o domenie wpisanej do rejestru. Tego rodzaju mechanizm został zapożyczony z ustawy o grach hazardowych (nowelizacja z grudnia 2016 r. – weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.).

Czy blokowanie domen serwisów, które nie są prawnie zakazane, wydają się prostym, ale radykalnym pomysłem, z którego powinno korzystać się jak najrzadziej. Trochę przeraża nas łatwość z jaką mówi się obecnie o blokowaniu domen. A w rękach, nie zawsze kompetentnych decydentów(Ministerstwo Finansów zablokowało samo siebie. Za hazard), tym bardziej nas to martwi.

Dodatkowo stwierdzenie, że można „rozciągnąć wprowadzane mechanizmy ochrony nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego na wszystkie objęte nadzorem KNF sektory tego rynku” daje naprawdę szerokie pole do nadużyć. Nie trudno sobie wyobrazić, że za chwilę blokowane będą serwisy parabankowe, później może „zagraniczne banki” itd.

Generacja e-sport: polska z najwyższym współczynnikiem wzrostu liczby użytkowników wśród wszystkich przebadanych krajów w europie

Generacja e-sport: Polska z najwyższym współczynnikiem wzrostu liczby użytkowników wśród wszystkich przebadanych krajów w Europie

Pyrkon

SMS wspiera fantastyczną sprawę