w

Lubimy się angażować w akcje lokalne, ale … nie wiemy jak

Lubimy się angażować w akcje lokalne, ale … nie wiemy jak

Z badania „Zaangażowanie Polaków w działania lokalnych społeczności” przeprowadzonego przez 4P Research Mix. na zlecenie Banku Zachodniego WBK wynika, że połowa respondentów czuje się mocno związana z miejscowością, w której mieszka, a silną więź z całym krajem deklaruje tylko 43% respondentów. 7 na 10 respondentów jest zdania, że podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnej jest przejawem patriotyzmu, ale aż co szósty z nas nie zaangażował się w ubiegłym roku w żadną akcję lokalną. Lepiej jest z tzw. lokalnym patriotyzmem konsumenckim – więcej niż połowa zapytanych (53%) kupuje lokalne produkty ze względu na ich pochodzenie.

O patriotyzmie lokalnym można mówić na różne sposoby – zaczynając od deklaracji chęci „ponownego” ułożenia sobie życia w swojej miejscowości, po poczucie dumy z miejsca, w którym się mieszka. Można też na patriotyzm lokalny patrzeć przez pryzmat decyzji zakupowych podejmowanych z uwzględnieniem pochodzenia produktów. Jednak warto podkreślić, że niezależnie od tego, co rozumiemy przez to pojęcie, aż 71% respondentów badania na zlecenie Banku Zachodniego WBK jest przekonanych, że podejmowanie działań na rzecz swojej społeczności lokalnej jest przejawem patriotyzmu w ogóle.

Nie angażujemy się, bo nie mamy w co

Z badania zleconego przez Bank Zachodni WBK wynika, że 4 na 10 zapytanych osób zaangażowało się w działania na rzecz lokalnej społeczności chociaż jeden raz w ciągu ostatniego roku(41%). Najczęściej respondenci brali udział w akcjach na rzecz dzieci i młodzieży (14%), akcjach związanych z działalnością kulturalną (10%), z poprawą estetyki i porządku (10%), ze sportem i turystyką (10%) oraz angażowali się w działania na rzecz środowiska i ekologii (9%). Z drugiej jednak strony, aż 59% uczestników badania nie włączyło się w żadną inicjatywę lokalną. Czemu? Najczęściej odpowiadali, że nie spotkali się z żadną akcją lokalną w swojej miejscowości (43%). Po drugie, wskazali, że nikt nie zwrócił się nich z propozycją udziału w niej (38%) i po trzecie, brak zaangażowania wynikał z braku czasu, sił lub zdrowia (35%).

Warto podkreślić, że czynnikiem, który skłoniłby osoby biorące udział w badaniu do większego zaangażowania się w działalność na rzecz ich społeczności lokalnych, byłaby większa liczba organizowanych programów ułatwiających angażowanie się i pomaganie. Tak odpowiedziała niemal połowa respondentów (48%).

Jesteśmy patriotami konsumenckimi

Często nie zdajemy sobie sprawy, że można być patriotami na co dzień, np. robiąc zakupy. Decyzja o zakupie danego produktu czy usługi uwzględniająca ich pochodzenie, to także przejaw patriotyzmu lokalnego. Z badania Banku Zachodniego WBK wynika, że więcej niż połowa osób świadomie kupiła określoną rzecz z uwagi na lokalne miejsce jej produkcji. Jesteśmy coraz bardziej świadomymi klientami, a tzw. patriotyzm konsumencki czy gospodarczy to tego pozytywny przejaw. Wzorem państw zachodnich, gdzie z tym trendem mamy do czynienia już od kilkudziesięciu lat, podczas zakupów zwracamy coraz większą uwagę na to, aby wybrane towary pochodziły z kraju, regionu czy miejscowości, z której pochodzimy. Najczęściej dotyczy to produktów z branży spożywczej, ale coraz częściej decydujemy się na „nasze” kosmetyki jaki i ubrania.

Z badania wynika, że niezbyt liczne grono osób przynależy do różnego rodzaju organizacji społecznych. Tylko 25% pytanych odpowiedziało, że jest członkiem jakiejś organizacji, stowarzyszenia, komitetu lub partii. Chętniej natomiast udzielają wsparcia finansowego. Aż 72% zapytanych zadeklarowało, że przy rozliczeniu rocznym przekazało 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Połowa zaś (51%) przynajmniej raz dokonała wpłaty pieniędzy na rzeczy organizacji charytatywnej lub społecznej.
Innymi przejawami zaangażowania społecznego są udział w wyborach samorządowych (aż 74% twierdzi, że brało udział w ostatnich takich wyborach), udział w głosowaniu na budżet partycypacyjny (19%), zgłaszanie problemów i spraw do władz lokalnych (35%) czy popieranie inicjatyw lokalnych w Internecie poprzez Facebooka lub Twitter (35%).

Metodologia badania

Badanie „Zaangażowanie Polaków w działania lokalnych społeczności” zostało przeprowadzone przez firmę badawczą 4P Research Mix. na zlecenie Banku Zachodniego WBK S.A. w maju 2015 r. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1007 respondentów w wieku 18-64 lata. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI) oraz samodzielnie wypełnianych kwestionariuszy internetowych (CAWI). Próby kwotowe uwzględniały wiek i płeć oraz miejsce zamieszkania, oddając rozkłady tych cech w populacji.

Tequila z letnią kampanią fortum w gwarze śląskiej

TEQUILA z letnią kampanią Fortum w gwarze śląskiej

Każdy grafik tak ma

Każdy grafik tak ma