w

Wynagrodzenia w branży marketingowej [Raport SAR]

Wynagrodzenia w branży marketingowej

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR ogłosiło wyniki nowego badania wynagrodzeń i stawek cennikowych realizowanego corocznie dla zrzeszonych w SAR podmiotów, we współpracy z opracowującą wyniki badania firmą WTW Consulting.

W bieżącej edycji, zrealizowanej na przełomie lat 2022 i 2023, wzięły udział 82 organizacje (firmy i marki) – tj. o 20 więcej w porównaniu z poprzednim rokiem – przekazując łącznie dane o wynagrodzeniach 7250 osób zwiększając o 29% liczbę pracowników objętych badaniem.

Najnowsza fala badania płac i stawek w branży reklamowej potwierdziła, że przez cały poprzedni rok pracodawcy mierzyli się z presją płacową, jak i koniecznością podnoszenia stawek oferowanych Klientom za pracę zespołu. Decydowało o tym wiele czynników. Z jednej strony krótkotrwałe post pandemiczne odbicie wyrażone większymi wydatkami na marketing, a tym samym większą ilością ofert na rynku pracy dla specjalistów. I duża rywalizacja o najlepsze talenty, po które zaczęły sięgać zarówno firmy z branży np. IT czy platform cyfrowych, jak i marketerzy inwestujący w bardziej rozbudowane teamy in-house. Do tego dochodzi jeszcze dominujący profil kandydata do pracy w reklamie, z oczekiwanym dużo większym know-how cyfrowym. Zmiany podatkowe tzw. Polskiego Ładu i zamieszanie związane z ulgą dla klasy średniej również zapracowały na dynamikę płac. Choć aktualne spowolnienie gospodarcze zaczyna zmniejszać presję płacową to baza kosztowa pozostanie w 2023 r. wysoka, bo mówimy o branży, w której główną wartością, ale i kosztem są właśnie zasoby ludzkie – mówi Dariusz Andrian, prezes zarządu SAR oraz CEO VMLY&R.

Przeciętny wzrost wynagrodzeń stałych (gwarantowanych) dla stanowisk wycenionych rynkowo w obecnej i poprzedniej edycji badania, oszacowano na 9%, zaś płacy całkowitej – na 10%.

Badanie SAR po raz kolejny odnotowało pozytywny trend w niwelowaniu różnic wynagrodzeń kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach. W bieżącej edycji raportu wskaźnik równej płacy wskazuje różnicę na poziomie średnio 2% na niekorzyść kobiet. Wynik uległ poprawie, aż o 4 punkty procentowe w porównaniu do wiosennego badania SAR w 2022 roku, kiedy wysokość wskaźnika równej płacy wynosiła średnio 6%.

Dane w raporcie potwierdzają, że w branży komunikacji marketingowej w Polsce, a szczególnie w Warszawie, gdzie swoje siedziby ma większość badanych przedsiębiorstw, sytuacja kobiet na rynku pracy jest lepsza, niż w pozostałych sektorach gospodarki. Źródeł pozytywnej zmiany należy upatrywać zarówno w konsekwentnie prowadzonej przez pracodawców polityce wyrównywania stawek dla przedstawicieli różnych płci, wymuszonej w dużym stopniu przez wysoką podaż kompetencji, jak i w postawie samych kobiet, które z coraz większą odwagą prowadzą negocjacje wynagrodzeń. To dobre świadectwo dla naszej branży i liczymy na podobny trend także w obszarze “gender pay gap – komentuje Joanna Czekaj, członkini zarządu SAR, Managing Director Salestube, Group One.

Inny wskaźnik z badania związany z równością wynagrodzeń — luki płacowej, czyli „gender pay gap”, określa różnicę pomiędzy średnim wynagrodzeniem wszystkich kobiet i wszystkich mężczyzn w analizowanym sektorze. Na jego wartość istotnie wpływa rozmieszczenie kobiet i mężczyzn w hierarchii firm. Według badania SAR, w odniesieniu do wszystkich umów o pracę wskaźnik ten utrzymał się na poziomie 13%, tak jak w ubiegłym roku. Należy zauważyć, że wartość luki płacowej w branży komunikacji marketingowej jest wyraźnie niższa, niż ta odnotowana dla rynku ogólnobranżowego w Polsce (18% w 2022 roku i 21% w 2021 roku) – zgodnie z danymi firmy WTW Consulting odpowiadającej za opracowanie prezentowanych wyników.

Wynagrodzenia w branży marketingowej

W tabelach poniżej zaprezentowano wartość rynkową mediany dla typowych stanowisk dla branży komunikacji marketingowej, dla płacy gwarantowanej brutto. Wynagrodzenie gwarantowane nie obejmuje składników zmiennych – takich jak premie, prowizje czy nagrody uznaniowe.

Jest to wartość stałej płacy, określonej w umowie – dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umów cywilnych. Dla osób wystawiających faktury – uwzględniono wartość faktury netto (bez VAT), w PLN w wymiarze miesięcznym.

Mediany wynagrodzenia gwarantowanego: miesięcznie [PLN]

Wynagrodzenia w branży marketingowej Wynagrodzenia w branży marketingowej Wynagrodzenia w branży marketingowej Wynagrodzenia w branży marketingowej Wynagrodzenia w branży marketingowej

Stawki cennikowe

 

Badanie SAR obejmuje również określenie wartości deklarowanych stawek cennikowych (wg stanu na 1.01.2023), czyli prezentowanych klientom na etapie negocjacji kontraktu. Wartość stawek cennikowych za godzinę pracy poszczególnych stanowisk jest wyrażona netto (bez VAT) w PLN i fakturowana przez firmę – nie należy więc mylić tej wartości z płacą uzyskiwaną przez pracowników.

Tab.2. Mediany stawek godzinowych: [PLN, netto]

Stawka godzinowa branży marketingowej Stawka godzinowa branży marketingowej Wynagrodzenia w branży marketingowej [raport sar] Stawka godzinowa branży marketingowej Stawka godzinowa branży marketingowej Stawka godzinowa branży marketingowej Stawka godzinowa branży marketingowej

Porównanie stawek cennikowych zadeklarowanych przez uczestników badania na 2023 i 2022 (na stałej próbie firm, które przekazały dane w obu ostatnich edycjach), wskazuje na wzrost stawek dla praktycznie wszystkich analizowanych stanowisk.

Konsekwencją wzrostu kosztów pracy w agencjach komunikacji marketingowej jest konieczność podnoszenia stawek godzinowych oferowanych Klientom za pracę zespołu. Obserwowany kilkunastoprocentowy wzrost stawek cennikowych rok do roku dotyczy praktycznie wszystkich analizowanych w badaniu stanowisk. Dla działających na polskim rynku agencji nie jest to techniczna waloryzacja inflacyjna, ale pokrycie realnego wzrostu kosztów utrzymania specjalistów i najlepszych talentów. Zwłaszcza, że natura biznesowa kontraktów zarówno długoterminowych, jak i projektowych cały czas za rzadko uwzględnia czynniki inflacyjne i agencje zmuszane są do gwarantowania poziomu zadeklarowanych stawek przez np. 2 lata umowy mimo rosnących kosztów, w tym zwłaszcza kosztów pracy. – dodaje Dariusz Andrian.

Przeciętny wzrost stawek cennikowych wynosi, w zależności od przyjętej metodyki porównania stawek rok do roku: od 14% (uwzględniając dane od wszystkich uczestników obecnego badania) do 18% (uwzględniając dane dla stałej próby firm, które wzięły udział w obu edycjach badania, których wyniki porównano).

Walka o subskrybentów

Zacięta (i kosztowna) walka o subskrybentów

Betclic studios

Betclic Studios: Nowa platforma wideo i 1 000 000 złotych dla twórców