w

Ponad połowa inwestycji reklamowych w pierwszym kwartale 2024 r. ulokowana w wideo [Raport Rynek Reklamy w Polsce Publicis Groupe]

Rynek reklamy w polsce

Szacowana wartość rynku reklamowego netto wyniosła w pierwszym kwartale 2024 roku przeszło 2,8 mld zł i w porównaniu do roku poprzedniego, była wyższa o 11,5 proc., wynika z najwnowszego Raportu o Rynku Reklamy w Polsce, tworzonego przez Publicis Groupe. Jest to pierwsza edycja raportu wprowadzająca kategorię reklamy wideo, która łączy tradycyjną telewizję i wideo online. Ujęte w ten sposób inwestycje reklamowe osiągnęły 54 proc. udziału w rynku reklamy.

  • Rosną inwestycje w wideo, internet, radio, OOH i kina, maleją w prasie
  • Najszybciej rośnie reklama kinowa – o blisko 30 proc. rok do roku
  • Udział wideo w rynku reklamy wynosi 54 proc.
  • Udział internetu (digital search & digital non-search) wynosi 30,7 proc.
  • Wzrósł udział reklamy zewnętrznej z 4,6 proc. do 5,3 proc.
  • Sektorem z największym wolumenem wzrostu inwestycji reklamowych była żywność

Rynek reklamy w polsce

Wykres 1. Wartość rynku reklamowego netto po pierwszym kwartale w latach 2014 – 2024

SEKTORY REKLAMOWE 

W pierwszym kwartale 2024 r. rynek reklamy w Polsce zwiększył wartość o 11,5 proc. względem analogicznego okresu 2023 r. Aż dwanaście sektorów zwiększyło budżety reklamowe, a tylko cztery dokonały redukcji. 

Największy wzrost wolumenu wydatków wygenerował sektor żywność – firmy z tego sektora przeznaczyły na reklamę o blisko 84 mln zł więcej, co stanowi 41,1 proc. więcej rok do roku. Liderami wydatków w tej branży są: Ferrero Polska, Nestle Polska oraz Danone.

Największy spadek wolumenu inwestycji reklamowych miał natomiast miejsce w sektorze pozostałe – producenci i instytucje z tego sektora przeznaczyły na reklamę mniej o 4,8 mln zł (dynamika -2,7proc.). Liderami wydatków w tym sektorze są: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Lidl (w kategorii materiałów budowlanych) i Andreas Stihl.

Największym sektorem na rynku reklamy pozostaje sektor handel, który przeznaczył na reklamę w pierwszym kwartale 2024 r. o niemal 65,9 mln zł więcej niż w ubiegłym roku (dynamika 12,3 proc.). Wśród liderów wydatków znajdziemy sieć Lidl, firmę TERG – właściciela sklepów Media Expert, a także Jeronimo Martins Polska (marki Biedronka i Hebe). 

Rynek reklamy w polsce

Wykres 2.  Wydatki poszczególnych sektorów reklamowych, 2024 vs 2023

KANAŁY KOMUNIKACJI 

W najnowszej edycji Raportu o Rynku Reklamy po raz pierwszy pojawia się kategoria „wideo”, która obejmuje zarówno telewizję, jak i wideo online. Ten podział, stosowany dotychczas, stał się nieaktualny w dobie smart TV i ConnectedTV, ponieważ granice pomiędzy tradycyjną telewizją, a treściami wideo online zacierają się. Nowa metodologia Publicis Groupe, wprowadzona na początku pozwala lepiej analizować poszczególne elementy rynku wideo i reagować na nadchodzące zmiany.

W okresie od stycznia do marca 2024 r. wzrosły inwestycje reklamowe przeznaczone na internet, wideo w tym na telewizję, radio, outdoor oraz kino. Zmalały jedynie nakłady na prasę. Najszybszy dwucyfrowy wzrost odnotowany został w przypadku kina, blisko 30 proc.

Podobną dynamikę odczuła reklama zewnętrzna, blisko 28 proc. Trzecie pod względem szybkości wzrostu było wideo z dynamiką 13,3 proc., przy czym dynamika przychodów samej tylko telewizji wyniosła 9 proc., zaś wideo online – niemal 26 proc. w  okresie od stycznia do marca 2024 r. W przypadku telewizji zasługuje to tym bardziej na uwagę, ponieważ w czwartym kwartale 2023 telewizja notowała zaledwie niewielki wzrost powyżej zera.

Stabilny wzrost odnotowywaliśmy ponadto w przypadku internetu i radia, jednak był on niższy od rynkowej dynamiki. W prasie spadek inwestycji wyniósł blisko 10 mln zł.

Rynek reklamy w polsce

Wykres 3. Zmiany wartości reklamy w klasach mediów w latach 2023 – 2024

Rynek reklamy w polsce

Wykres 4. Dynamika zmian w klasach mediów, 2024 vs 2023

Wraz z niniejszą edycją raportu wprowadzone zostało pojęcie wideo, łączące w sobie dotychczasowe dane telewizyjne (pod pojęciem telewizja linearna) oraz dane wideo online dotychczas wliczane w przychodach internetowych.

Z analiz Publicis Groupe wynika, że w pierwszym kwartale 2024 r. wartość inwestycji reklamowych w wideo wyniosła 1 mld 552,4 mln, co oznacza wzrost o 13,3 proc. rok do roku. Udział wideo w rynku reklamy wyniósł 54,0 proc. i był wyższy niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku o 0,9 pkt. proc. 

Wśród segmentów wideo największy udział w przychodach ma obecnie telewizja linearna (72 proc.). Inwestycje reklamowe w to medium wzrosły w pierwszym kwartale 2024 r. o 9 proc. rok do roku, zaś inwestycje w spoty reklamowe o 8,7 proc., zatem wpływy ze sponsoringu i lokowania produktu miały istotny wpływ na dynamikę całego rynku telewizyjnego w pierwszym kwartale.

Drugim segmentem pod względem udziału w przychodach (27 proc.) jest pozostałe wideo in stream obejmujące dwie składowe: platformy społecznościowe YouTube, Meta, Tiktok oraz wideo na serwisach internetowych.

Z kolei krótkie formy wideo na serwisach internetowych zanotowały wzrost nakładów o 12,2 proc. Jest to bardzo dobry wynik, świadczący o wysokim popycie na tę formę reklamy.

Z analiz Publicis Groupe wynika, że w segmencie BVOD wystąpił spadek przychodów o 26,1 proc. zaś w AVOD wzrost o przeszło 211 proc. – w tych dwóch agregatach sytuacja jest najbardziej dynamiczna i tu mogą wkrótce nastąpić największe wzrosty. Na spadek w segmencie BVOD wpłynęła istotnie zamiana struktury produktu dostępnego w ramach Player WBD TVN i wprowadzenie dostępu do darmowych treści w zamian za obejrzenie reklam. To tłumaczy wzrosty w segmencie AVOD.

Rynek reklamy w polsce

Wykres 5. Udział poszczególnych form wideo w przychodach reklamowych w Q1 2024 r. 

 

Z analiz Publicis Groupe wynika, że w pierwszym kwartale 2024 r. wartość inwestycji reklamowych w internecie w nowym ujęciu, a zatem bez wideo online (nie uwzględniając wydatków na ogłoszenia) wyniosła przeszło 865,4 mld zł, co oznacza wzrost o 7,6 proc. rok do roku. Zmienił się również udział internetu w rynku reklamy: w pierwszym kwartale 2024 wynosił 30,7 proc. (spadek o 1,1 p.p.).

Z estymacji przychodów w segmencie Digital Search wynika wzrost tego segmentu o 11,1 proc. Obecnie na polskim rynku retail search odpowiada za 6 proc. przychodów w segmencie digital search, podczas gdy główna część przychodów ulokowana jest w Google. Jednak dynamika tej formy reklamy jest obiecująca i utrzymuje się na poziomie 30 proc.

W USA udział retail search w całym segmencie w 2024 r. ma według prognozy Emarketera przekroczyć 45 proc. (dotyczy to typowych stron ecommerce’owych oraz reklam zakupionych w sieci mediowej retailera lub DSP, które nie koniecznie są wyświetlane na stronie ecommerce’owej; źródło: Insider Intelligence, eMarketer Forecast, Październik 2023).

Nasz rynek można traktować jako rozwijający się w kontekście retail search, jednak przyglądając się innym dojrzałym rynkom, np. w USA można zaobserwować, że to właśnie kategoria retail search jest motorem wzrostu całego segmentu digital search.

Wzrost reklamy Digital Non-Search osiągnął wzrost w pierwszym kwartale 2024 r. w wysokości 4,5 proc. Ponad 90 proc. tego segmentu online stanowi reklama display, której wzrost oszacowaliśmy na 4,3 proc. Motorem wzrostu dla tej formy reklamy pozostają sieci społecznościowe META. 

Rynek reklamy w polsce

Wykres 6. Internet: wartość przychodów reklamowych netto w Q1 2024 r.

Radio cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem reklamodawców. Dzięki rosnącemu popytowi inwestycje reklamowe w to medium wzrosły w I kwartale 2024 r. o 10,2 proc., czyli o 17,6 mln zł rok do roku. W I kwartale 2024 r. spadła słuchalność Grupy RMF, Time i Polskiego Radia, wzrosty nastąpiły natomiast w przypadku Grupy Eurozet i Audytorium 17 oraz pozostałych mniejszych rozgłośni (Dane Kantar). Mimo spadku udziału w słuchalności wobec analogicznego kwartału ub. roku (-1 p.p.), niedoścignionym liderem rynku radiowego pozostaje Grupa RMF. Udział w słuchalności Grupy Eurozet wzrósł jednak aż o 0,9 p.p. i nadawca ten bardzo umocnił swoją pozycję. Na trzecim miejscu uplasowała się Grupa TIME, tracąc przy tym 0,4 p.p. udziału w słuchalności. Wśród najaktywniejszych reklamodawców w radiu znaleźć możemy markety oferujące sprzęt RTV i AGD: Media Expert oraz Euro-Net, a ponadto firmę farmaceutyczną Aflofarm Farmacja Polska oraz dyskonty: Lidla i Biedronkę.

W okresie od stycznia do marca 2024 r. inwestycje reklamowe w reklamę zewnętrzną były wyższe niż przed rokiem o 27,8 proc., czyli o 32,2 mln zł. Podobnie jak w poprzednim roku, ten wzrost został wygenerowany przede wszystkim na nośnikach digitalowych. Z analiz Publicis Groupe i IGRZ wynika, że udział nośników digitalowych w przychodach reklamowych wzrósł z 24,1proc. w I kwartale 2023 r. do 26,0 proc. w bieżącym roku. Największy wolumenowy wzrost inwestycji reklamowych odnotowany został w przypadku sektora telekomunikacja – o prawie 7,3 mln zł (dynamika 64,2 proc.). Na rynek reklamowy powrócił sektor motoryzacyjny – drugi pod względem wolumenu wzrostu (więcej o 5,1 mln zł, dynamika 712,6proc.). W pierwszym kwartale 2024 r. największy spadek wolumenu wydatków dotyczył sektora handel, gdzie inwestycje reklamowe skurczyły się o ponad 1,0 mln zł rok do roku.

W pierwszym kwartale 2024 r. przychody reklamowe netto w kinach oszanowane zostały na poziomie ponad 41,8 mln zł, co stanowi 29,6 proc. wzrostu wobec ubiegłego roku. Jest to również o 64,5 proc. więcej niż w pierwszym kwartale 2020, kiedy zaczęła się pandemia i kina zmuszone zostały do zamknięcia sal. W pierwszej piątce sektorów z największym udziałem w wydatkach na reklamę kinową znalazły się: media, finanse, żywność, handel oraz podróże i turystyka, hotele i restauracje. Pod względem wolumenu wzrostu wyróżnił się sektor żywność, który zwiększył inwestycje w reklamowy kinowe o prawie 3,5 mln zł (dynamika 227,7 proc.) oraz sektor finanse ze wzrostem o 2,9 mln (dynamika 70,8 proc.).

Według analiz Publicis Groupe w pierwszym kwartale 2024 r. inwestycje na reklamę w magazynach spadły rok do roku o 14,7 proc., to jest o prawie 5,3 mln zł. Suma stron reklamowych w magazynach skurczyła się o 8,5 proc. Sektorem o największym wolumenowym spadku jest sektor handel (mniej o 5,1 mln zł, dynamika -66,9 proc.), który w magazynach ograniczył szczególnie inwestycje reklamowe w sprzedaż wysyłkową. Największy wzrost wydatków odnotowaliśmy w sektorze czas wolny. Firmy z tego sektora przeznaczyły na reklamę więcej o 0,38 mln zł (dynamika 57,2 proc.).

W I kwartale 2024 r. inwestycje na reklamę w prasie codziennej spadły rok do roku o 20,1 proc., to jest o 4,6 mln zł. Sektorem o największym spadku rok do roku był handel, który w dziennikach zmniejszył swoje inwestycje reklamowe (w szczególności w sprzedaż wysyłkową) o ponad 2,4 mln zł (dynamika -66,0 proc.). Drugi pod względem wolumenu spadku był sektor pozostałe (będący największym sektorem reklamującym się w dziennikach, obejmujący m.in. usługi dla biznesu, reklamę społeczną, fundacje, partie polityczne, nieruchomości i edukację), w przypadku którego obniżka budżetu reklamowego sięgnęła ponad 1,3 mln zł (dynamika -15,1 proc.). Największy wolumenowy wzrost odnotowany został w przypadku budżetów reklamowych sektora sprzęty domowe, meble i dekoracje – o prawie 0,3 mln zł (dynamika 217,4 proc.).

UDZIAŁ MEDIÓW W PRZYCHODACH Z REKLAMY 

W konsekwencji zróżnicowanej dynamiki zmian poszczególnych klas mediów, zmienia się także ich udział w rynku. Udziały internetu (digital search i non-search) w mediamiksie spadły z 31,8 proc. do 30,7 proc., zaś wideo (tv, bvod, avod, pozostałe wideo in stream) wzrosły z 53,2 proc. do 54,0 proc.. Jednak nie tylko udziały wideo rosną. Udział outdooru w rynku reklamy wzrósł aż o 0,7 pkt proc. Kino w dalszym ciągu znajduje się w fazie odbudowy po kryzysie, a jego udział w pierwszym kwartale wzrósł o 0,2 pkt. proc. Udział radia pozostaje niezmieniony. Spadł natomiast udział prasy: w przypadku magazynów z 1,4 proc. do 1,1 proc., zaś w przypadku dzienników z 0,9 proc. do 0,7 proc.

Rynek reklamy w polsce

Wykres 7. Udział klas mediów w rynku reklamowym, 2024 vs 2023

 

Komentarz Iwony Jaśkiewicz-Kundery, Chief Investment Officera Publicis Groupe: 

W pierwszym kwartale 2024 polska gospodarka urosła o 1,9 proc., co przewyższyło nieznacznie prognozy, rynek reklamy w Polsce tymczasem przyspiesza jeszcze bardziej bo aż do 11,5 proc.! Reklamodawcy przeznaczyli na reklamę ponad 2,8 mld zł.

W okresie od stycznia do marca 2024 r. wzrosły inwestycje reklamowe we wszystkich mediach z wyjątkiem prasy. Reklama zewnętrzna oraz kino rosły w tempie blisko trzydziestoprocentowym. Reklama wideo, obejmująca od najnowszej edycji Raportu prócz telewizji także wideo online, wzrosła o 13,3 proc., zaś radio powyżej 10 proc.. Przychody reklamowe w internecie wzrosły natomiast o 7,6 proc.. Po zmianie kategoryzacji udział internetu wyniósł 30,7 proc., największym medium jest zaś wideo – z udziałem w wysokości 54 proc.. Udział samej telewizji natomiast  wynosił 38,8 proc. i był niższy od ubiegłorocznego zaledwie o 0,9 pkt. proc. Swój udział w rynku reklamy konsekwentnie powiększa outdoor. W pierwszym kwartale 2024 r. osiągnął 5,3 proc. udziału wobec 4,6 proc. przed rokiem, a inwestycje ulokowane w reklamie zewnętrznej zbliżyły się do 150 mln zł. Intensywny rozwój nowoczesnych nośników digitalowych, a także czynniki takie jak kampanie wyborcze (lokalne i do Europarlamentu) oraz nadchodzące Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej i Igrzyska Olimpijskie skłoniły nas do podniesienia prognozy wzrostu na to medium do 14 proc. w całym 2024 r. Jedynymi mediami o kurczących się budżetach były w pierwszym kwartale dzienniki i magazyny. W przypadku dzienników odnotowaliśmy przeszło 20 proc. spadku, spowodowanego głównie zahamowaniem inwestycji instytucji publicznych i spółek skarbu państwa, zaś inwestycje reklamowe w magazynach zmalały o blisko 15 proc., gdzie budżety reklamowe mocno ograniczył sektor handel. 

Aż dwanaście sektorów zwiększyło budżety reklamowe, zaś tylko cztery dokonały redukcji. Największy wzrost wolumenu wydatków wygenerował sektor żywność – producenci żywności przeznaczyli na reklamę o 41,1 proc. więcej rok do roku. Największy spadek wolumenu inwestycji reklamowych miał natomiast miejsce w sektorze pozostałe – reklamodawcy z tego sektora przeznaczyli na reklamę mniej o 4,8 mln zł (dynamika -2,7proc.). Liderami wydatków w tym sektorze są: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Lidl (w kategorii materiałów budowlanych) i Andreas Stihl.

Udział największego sektora na rynku reklamy, czyli handlu, wzrósł o 0,2 p.p. do wartości 21,8 proc. Od IV kwartału 2021 r. drugą pozycję zajmuje sektor produkty farmaceutyczne, leki, który wyprzedził sektor żywność. Udział farmacji spadł w I kwartale 2024 r. o 0,3 p.p. i wynosi 14,6 proc. Natomiast udział sektora żywność istotnie się zwiększył: aż o 2,2 p.p. do 10,4 proc.

Po pierwszym kwartale podtrzymujemy prognozę roczną dla wszystkich mediów z wyjątkiem outdooru. Szacujemy, że rynek reklamy wzrośnie w 2024 r., podobnie jak w roku ubiegłym, o 7 proc.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Digital customer experience. Jak cyfrowe środowisko może wzmacniać pozytywne doświadczenia klienta?  

Digital Customer Experience. Jak cyfrowe środowisko może wzmacniać pozytywne doświadczenia klienta? 

Tiktok

Rzeczy, które musisz wiedzieć o TikToku przed wyborami do Parlamentu Europejskiego